Isch dis Hustiar psychisch?

Miar suachen psychischi Hustiar zum d’2018 FIFA Weltmaisterschaft z’vorhersega.

D’Hustiar aluaga Mitmacha
Drawing of FIFA World Cup